Strona Główna Strona Główna
>>> Skargi i wnioski
 

SKARGI I WNIOSKI:

Podstawa prawna

Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach załatwiane są zgodnie z przepisami:

·         działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn.zm.);

·         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach,
    ul. Batorego 64a, 96-100 Skierniewice;
  • za pośrednictwem e-PUAP;
  • faksem na nr 261-442-322;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkuskierniewice@ron.mil.pl;
  • osobiście w siedzibie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach,
    ul. Batorego 64a, 96-100 Skierniewice.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 - 16.30, po uprzednim uzgodnieniu z nieetatowym inspektorem ds. skarg, wniosków i petycji: tel. 261-442-331 :

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg, wniosków i petycji pod nr tel. 261-442-331.