Strona Główna Strona Główna
SPRAWOZDANIE PM-1
 


Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j.: Dz. U z 2016 r., poz. 1068) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1304 z późn. zm.) na podmiotach gospodarki narodowej (przedsiębiorcach) ciąży prawny obowiązek sporządzenia i przesłania w ustalonym terminie, do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień, sprawozdania rocznego PM-1   o posiadanych środkach transportowych  i maszynach.
W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne, przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu.
Sporządzenie i przesłanie przedmiotowego sprawozdania PM-1 podmioty dokonują raz w roku i jest to ich obowiązek ustawowy. Odmowa wykonania przez w/w podmioty sprawozdania albo podanie w sprawozdaniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym  w świetle art. 56 ust 1 i 2 oraz art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej stanowi przestępstwo, natomiast niedotrzymanie terminu przekazania sprawozdania w świetle art. 58 tej ustawy jest wykroczeniem. Podmioty dopuszczające się wymienionych czynów zabronionych narażają się na odpowiedzialność karną.
Podczas wypełniania poszczególnych kolumn druku sprawozdania PM-1 należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub książki maszyny. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wpisanie identyfikatora ITS. Identyfikator należy określić zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2004 r., nr 211 poz. 2147 z późn. zm.).


Indeksy - ITS
Sprawozdanie PM - 1
Przykładowy wzór sprawozdania PM-1
Wykaz imienny kierowców - operatorów
Pismo Wojskowego Komendanta Uzupełnień do przedsiębiorców


Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach (tel. 261-442-335).