Strona Główna Strona Główna
Służba przygotowawcza
 
licznik odwiedzin

 

 


INFORMUJEMY, ŻE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ROZPOCZNIE SIĘ W TERMINACH:

 

I TURNUS od 08 stycznia do 27 kwietnia 2018r.

II TURNUS od 11 maja do 31 sierpnia 2018r.

III TURNUS od 04 września do 21 grudnia 2018r.

 

TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW ROZPOCZNIE SIĘ W TERMINACH:


I TURNUS od 01 lutego do 29 czerwca2018r.


II TURNUS od 03 lipca do 30 listopada 2018r.

 

INFORMUJEMY, ŻE TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE OFICERÓW PLANOWANY JEST W TERMINIE

 od 08 stycznia do 06 lipca 2018r.

 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej można złożyć w formie pisemnej w Wojskowej Komendy Uzupełnień lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do z kompletem dokumentów:

1) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię  świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;

2) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię  następujących dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

 

 

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

   
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

* niekarana za przestępstwo umyślne,
* posiadająca obywatelstwo polskie,
* odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
* wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
* co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
* co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
* co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

1. oficerów – uczelnie wojskowe;
2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
3. szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

* podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
* kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
* elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

1. dla żołnierza kształcącego się na oficera  –             do 6 miesięcy;

2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera  –       do 5 miesięcy;

3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego  –   do 4 miesięcy.

Przewidywane stawki miesięczne dla żołnierza w służbie przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu:

  - Oficerów    60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawod.–1920 zł  

- Podoficerów     40% najniższego uposaż. zasadniczego żołnierza zawod. – 1280 zł  

- Szeregowych     30%  najniższego uposaż. zasadniczego żołnierza zawod.– 960 zł

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Bliższych, szczegółowych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

261-442-300; 261-442-324; 261-442-320

  wkuskierniewice@ron.mil.pl

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn.zm.)