Strona Główna Strona Główna
Służba przygotowawcza
 
licznik odwiedzin

 

 


Informujemy, że można już składać wnioski o powołanie do służby przygotowawczej w KORPUSIE SZEREGOWYCH:

III TURNUS
od 04 września do 21 grudnia 2018r.

od 24 września do 21 grudnia 2018r.

 

  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej można złożyć w formie pisemnej w Wojskowej Komendy Uzupełnień lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do z kompletem dokumentów:

1) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię  świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;

2) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię  następujących dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

 

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

   
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

* niekarana za przestępstwo umyślne,
* posiadająca obywatelstwo polskie,
* odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
* wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
* co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
* co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
* co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

1. oficerów – uczelnie wojskowe;
2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
3. szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

* podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
* kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
* elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

1. dla żołnierza kształcącego się na oficera  –             do 6 miesięcy;

2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera  –       do 5 miesięcy;

3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego  –   do 4 miesięcy.

Przewidywane stawki miesięczne dla żołnierza w służbie przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu:

  - Oficerów    60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawod.–1920 zł  

- Podoficerów     40% najniższego uposaż. zasadniczego żołnierza zawod. – 1280 zł  

- Szeregowych     30%  najniższego uposaż. zasadniczego żołnierza zawod.– 960 zł

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Bliższych, szczegółowych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

261-442-300; 261-442-324; 261-442-320

  wkuskierniewice@ron.mil.pl

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn.zm.)