Strona Główna Strona Główna
>> Wojskowe Komisje Lekarskie
 

Kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej 

 


 

Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej wobec:

1.żołnierzy rezerwy;

2.osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;

3.osób podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.

 


 

Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek osób wymienionych w pkt. 1-3. 

Wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej należy złożyć  w WKU wraz z posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia.


 Dokumenty, które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:

1. kartę skierowania (wydaje WKU);
2. książeczkę wojskowa;
3. dowód osobisty;
4. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się na ponowną komisję lekarską.


UWAGA

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności  do czynnej służby wojskowej D albo E.

 


 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn.zm.)