Strona Główna Strona Główna
>> Dokumenty oraz wzory wniosków
 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I ICH WZORY

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;

Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej słuzby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;

Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

Zezwolenie dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie szkolenia;

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ODBYCIE PRAKTYKI:

Wniosek do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON - załącznik nr 2;

Dokument stanowiący prawna podstawę zwolnienia żołnierza z zawodowej słuzby wojskowej w okreslonym czasie (wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, decyzja o zawarciu kontraktu lub kadencji)

Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o liczbie lat zawodowej służby wojskowej;

Zaświadczenie z firmy (instytucji), że wyraża ona zgodę na odbycie przez zainteresowanego praktyki w określonym czasie i na jednoznacznie określonym stanowisku;

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;

Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ MAŁŻONKA ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;

Skrócony odpis aktu małżeństwa;

Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;

Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ DZIECKO POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, UBIEGAJĄCE SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;

Skrócony odpis aktu urodzenia;

Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza;

Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:

oświadczenie o stanie cywilnym;

zaświadczenie o pobieraniu nauki;

orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

 

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO Z CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O SFINANSOWANIE SZKOLENIA (PRZEKWALIFIKOWANIA):

Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;

Wyciąg z rozkazu dowódcy JW, w której ostatnio pełnił czynną służbę wojskową, o zwolnieniu z tej służby;

Decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa;

Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

Zaświadczenie o inwalidztwie (ewentualnie).

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W ZATRUDNIENIU: - załącznik nr 3