Strona Główna Strona Główna
>> Studium oficerskie
 

NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO STUDIUM OFICERSKIEGO W ROKU 2017


DECYZJA Nr 277/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 roku

W 2017 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
2) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodnym z danym korpusem osobowym (grupą osobową);

2) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, a w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do grupy osobowej ratownictwa medycznego – dokumentem potwierdzającym kwalifikacje ratownika medycznego.

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 

  1. do dnia 30 września 2016 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej;
  2. do dnia 20 stycznia 2017 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej: lekarzy, dentystów, weterynarii, farmaceutów, psychologów, fizykobiochemików, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i teologicznej;
  3. do dnia 15 maja 2017 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, projektowo-programowej informatyki, geograficznej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych.
  4. do dnia 15 maja 2017 r. na 24-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej ruchu lotniczego.

 

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. W procesie postepowania rekrutacyjnego  na szkolenie wojskowe zobowiązani są uczestniczyć: osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub upoważnione przez nich osoby,  przedstawiciele Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej Departamentu Kadr.

Zestawienie limitów miejsc na szkolenie wojskowe w studium oficerskim

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Czas szkolenia / limit miejsc

3 miesiące

8,5 miesiąca

12 miesięcy

24 miesiące

Medyczny

lekarzy

1

-

-

-

dentystów

1

-

-

-

weterynarii

2

-

-

-

farmaceutów

2

-

-

-

psychologów

2

-

-

-

fizykobiochemików

1

-

-

-

pielęgniarstwa

10

-

-

-

ratownictwa medycznego

2

-

-

-

Duszpasterstwa

teologiczna

1

-

-

-

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

-

6

-

-

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

-

8

-

-

Wojska lądowe

pancerno-zmechanizowana

-

-

80

-

Łączność i informatyka

projektowo-programowa informatyki

-

-

2

-

Rozpoznania i walki elektronicznej

geograficzna

-

-

15

-

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

-

-

14

-

Wychowawczy

Orkiestr i zespołów estradowych

-

-

1

-

Sił powietrznych

Ruchu lotniczego

-

-

 

5

Ogółem

22

14

112

5

Kryterium oceny sprawności fizycznej :

WSOWLąd WROCŁAW – STUDIUM

 a) dla mężczyzn:

- bieg na dystansie 1000 m – 3,05-3,50 min;

- bieg 10 x 10 m – 29,0 – 31,5 sek;

- podciąganie na drążku – 20 – 5 razy

- pływanie 50 m - 35 - 65 sek.

 

b) dla kobiet:

- bieg na dystansie 800 m – 3,05-3,50 min;

- bieg po kopercie – 25,5 – 28,0 sek;

- zwis na ramionach ugiętych – 50 – 10 sek.

- pływanie 50 m - 45 - 75 sek.

 

Adresy uczelni wojskowych:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: 071 765 81 51 lub 765 81 62

www.wso.wroc.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: 081 883 77 33 lub 883 71 00

www.wsosp.deblin.pl