Strona Główna Strona Główna
>> Studium oficerskie
 

 

W 2019 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
2) Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
3) Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
4) Akademia Sił Powietrznych w Dęblinie.Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodnym z danym korpusem osobowym (grupą osobową);

2) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu.

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 

  1. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej: lekarzy, dentystów, weterynarii, farmaceutów, fizykobiochemików, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i teologicznej;
  2. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej eksploatacji systemów informatycznych, ogólnologistycznej, pancerno-zmechanizowanej, eksploatacji systemów łączności, infrastruktury, obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych, ochrony przeciwpożarowej, meteorologicznej.

 

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. W procesie postepowania rekrutacyjnego  na szkolenie wojskowe zobowiązani są uczestniczyć: osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub upoważnione przez nich osoby,  przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Departamentu Kadr.

W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych.

Zestawienie limitów miejsc na szkolenie wojskowe w studium oficerskim

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Czas szkolenia / limit miejsc

3 miesiące

12 miesięcy

Logistyki

ogólnologistyczna

-

16

Wojska lądowe

pancerno-zmechanizowana

-

86

Medyczny

dentystów

2

-

weterynarii

1

-

farmaceutów

4

-

fizykobiochemików

2

-

pielęgniarstwa

3

-

ratownictwa medycznego

2

-

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

prokuratorska

7

-

obsługi prawnej

-

3

Duszpasterstwa

teologiczna

2

-

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

-

10

Ogółem

23

115 

Adresy uczelni wojskowych:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

00-908 WARSZAWA 46, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2

www.wat.edu.pl

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

www.awl.edu.pl

 

AKADEMIA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.asp.edu.pl