Strona Główna Strona Główna
>> Studium oficerskie
 

NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO STUDIUM OFICERSKIEGO W ROKU 2018


DECYZJA Nr 101/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku

W 2019 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
2) Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
3) Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
4) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodnym z danym korpusem osobowym (grupą osobową);

2) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu.

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 

  1. do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej: lekarzy, dentystów, weterynarii, farmaceutów, fizykobiochemików, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i teologicznej;
  2. do dnia 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej eksploatacji systemów informatycznych, ogólnologistycznej, pancerno-zmechanizowanej, eksploatacji systemów łączności, infrastruktury, obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych, ochrony przeciwpożarowej, meteorologicznej.

 

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. W procesie postepowania rekrutacyjnego  na szkolenie wojskowe zobowiązani są uczestniczyć: osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub upoważnione przez nich osoby,  przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Departamentu Kadr.

W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych.

Zestawienie limitów miejsc na szkolenie wojskowe w studium oficerskim

Nazwa korpusu osobowego

Nazwa grupy osobowej

Czas szkolenia / limit miejsc

3 miesiące

12 miesięcy

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów informatycznych

-

17

logistyki

ogólnologistyczna

-

10

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

-

27

Wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana

-

109

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów łaczności

-

15

Logistyki

infrastruktura

-

40

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

-

16

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

-

8

Wychowawczy

orkiestr i zespołów estradowych

-

1

Ogólny

ochrony przeciwpożarowej

-

1

Medyczny

lekarzy

2

-

dentystów

-

weterynarii

2

-

farmaceutów

2

-

fizykobiochemików

1

-

pielęgniarstwa

2

-

ratownictwa medycznego

1

-

Duszpasterstwa

teologiczna

1

-

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

11

190

Sił powietrznych

meteorologiczna

-

6

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

-

6

OGÓŁEM

11

223


Kryterium oceny sprawności fizycznej :

AWL WROCŁAW – STUDIUM

 a) dla mężczyzn:

- bieg na dystansie 1000 m – 3,05-3,50 min;

- bieg 10 x 10 m – 29,0 – 31,5 sek;

- podciąganie na drążku – 20 – 5 razy

- pływanie 50 m - 35 - 65 sek.

 

b) dla kobiet:

- bieg na dystansie 800 m – 3,05-3,50 min;

- bieg po kopercie – 25,5 – 28,0 sek;

- zwis na ramionach ugiętych – 50 – 10 sek.

- pływanie 50 m - 45 - 75 sek.

 

Adresy uczelni wojskowych:

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: 071 765 81 51 lub 765 81 62

www.awl.edu.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: 081 883 77 33 lub 883 71 00

www.wsosp.pl